REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest spółka „QUICKCLICK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Grochowska 23/31 mag i , 04-186 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920351; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawa (WA), XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł.; NIP: 1132893780; REGON: 362209283 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@growtent.pl.
  1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
  1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.
 2. DEFINICJE:
  2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  2.1.1. KATALOG – katalog produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w Sklepie Internetowym, aktualny katalog jest zawsze dostępny pod adresem: https://www.growtent.pl/Produkt-za-punkty-sforpoints-pol.html?forpoints=y
  2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba prawna; albo (2) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
  2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 2.1.4. ORGANIZATOR – spółka „QuickClick” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000920351; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawa (WA), XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł.; NIP: 1132893780; REGON: 362209283 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@growtent.pl.
  2.1.5. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 2.1.8. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.growtent.pl w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
  3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego konta w sklepie growtent.pl. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym automatycznie bierze udział w programie lojalnościowym.
  3.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@growtent.pl lub też pisemnie na adres: Grochowska 23/31 mag i, 04-186 Warszawa.
  3.2. Wyjątek stanowią podmioty / klienci powiązane, w stosunku do których istnieją pewne ograniczenia w swobodzie ustalania cen. Chodzi tutaj o związek o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, majątkowym, kapitałowym lub powstający ze stosunku pracy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządcze, nadzorcze czy kontrolne.
 4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 19 lipca 2022 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Programu.
  4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
  4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawartej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
  4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:
  4.4.1. Zapis do newslettera;
  4.4.2. Napisanie recenzji Produktu w Sklepie Internetowym.
  4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt.4.4 oraz 4.3, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy:
  4.5.1. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klientowi został przyznany dodatkowy rabat na ten Produkt lub gdy Klient posiada stały rabat w Sklepie Internetowym;
  4.5.2. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klient otrzymał dodatkowo za darmo inny Produkt (gratis) do Produktu, którego dotyczyła umowa sprzedaży;
  4.5.3. Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
  4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@growtent.pl lub też pisemnie na adres: Grochowska 23/31 mag i, 04-186 Warszawa.
  4.6.1. Punkty zostają doliczone automaycznie do 24 godzin do konta klienta tylko w przypadku "opłaty za zamówienie z góry" to znaczy za tak zwaną przedpłatą, w przypdaku zamówień za pobraniem lub z odbiorem osobistym klient musi skierować prośbę o przyznanie punktów do obsługi klienta.
  4.6.2 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w katalogu nagród podczas trwania programu lojalnościowego w zakresie dostępności danej nagrody i wartości nabywczej za zebrane punkty.
 5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW
  5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
  5.2. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
  5.3. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania.
  5.4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
  5.5. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
  5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
  5.7. Sponsorem Nagród jest Organizator.
  5.8. Klient może wymienić punkty na produkty jedynie przy okazji zakupu nowych produktów.

 

 1. DANE OSOBOWE
  6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
  6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
  6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@growtent.pl albo pisemnie na adres Administratora: Grochowska 23/31 mag i, 04-186 Warszawa.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
  7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
  7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisu internetowego "GROWTENT" oznacza akceptację regulaminu. Użytkownik oświadcza, że każdy zamówiony za pośrednictwem serwisu towar (produkt), wykorzystywał będzie wyłącznie do celów zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel