REGULAMIN KONKURSU "Zgarnij lampę The Jungle"

REGULAMIN KONKURSU

"Zgarnij lampę The Jungle"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Zgarnij lampę The Jungle".

2. Wyłącznym organizatorem i koordynatorem konkursu "Zgarnij lampę The Jungle" (dalej „Konkurs”) jest spółka QuickClick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-186 Warszawa, przy ulicy Grochowska 23/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000920351,o numerze NIP 1132893780, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł (dalej „Organizator”).

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej www.growtent.pl oraz w mediach społecznościowych.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka QuickClick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-186 Warszawa, przy ulicy Grochowska 23/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000920351,o numerze NIP 1132893780, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł (dalej „Fundator”).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Konkurs trwa od dnia 21.05.2022r. do 22.06.2022r. Konkurs jest podzielony na 3 tury - 21.05.2022 do 31.05.2022r., Tura 2: Od 01.06.2022 do 11.06.2022r. oraz Tura 3: Od 12.06.2022 do 22.06.2022r., z oddzielną pulą nagród dla każdej edycji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz witryny www.growtent.pl w trakcie trwania Konkursu.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do zamówienia na stronie growtent.pl wpisać: “#konkurs” oraz odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego ja mam wygrać nagrodę” lub wysłać zgłoszenie mailowo na adres sklep@growtent.pl z dopiskiem “#konkurs” oraz numerem zamówienia.

2. W Konkursie odrzucone zostaną komentarze, które:

a. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

b. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

c. zawierają treści niezgodne z prawem;

d. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

f. naruszają dobre obyczaje;

g. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od tury konkursu.

4. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie Komisja konkursowa.

5. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli komisji Organizatora.

6. Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności komentarzy konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu.

7. Kryteria wyboru najlepszych komentarzy konkursowych przez Komisję konkursową to: kreatywność, sposób ujęcia tematu, poprawność językowa.

8. Łączna pula nagród, we wszystkich edycjach to 3 sztuki lamp LED firmy The Jungle model The Jackson 150W Dimmable, przy czym na każdą jedną turę przypada nagroda w postaci 1 sztuki ww. lampy.

9. Nagrodami w konkursie (dalej: „nagrody”) są:

  • Grow The Jungle The Jackson 150W Dimmable o wartości 1 219,68zł brutto (cena ze strony growtent.pl z dnia 20.05.2022r.)

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez Uczestników Konkursu i użytkowników portalu Instagram.

4. WYDANIE NAGRÓD

1. Informacja o zwycięzcach Konkursu może zostać opublikowana na profilu https://www.instagram.com/growtent.pl/ nie później niż 72 godziny po zakończeniu Konkursu. Dodatkowo zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez wiadomość e-mail na adres podany podczas składania zamówienia na stronie growtent.pl. Zwycięzca Konkursu w terminie 7 dni od wiadomości e-mail potwierdzającej wygraną jest zobowiązany odpowiedzieć na wiadomość wskazując dane niezbędne do wydania nagrody przez Organizatora, tj. (i) imienia i nazwiska, (ii) adresu, (iii) numeru telefonu, (iv) adresu mailowego, (v) zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym Konkursem.

2. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt 4. ust.1. powyżej, zostanie ustalona data wydania nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki nagród do 30 dni po otrzymaniu adresu laureata.

4. Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzców o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej.

5. W przypadku niespełnienia przez zwycięzcę Konkursu warunków przekazania nagrody, o których mowa w punktach powyżej nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej do 7 dni od opublikowania wyników konkursu, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – "Zgarnij lampę The Jungle".

Reklamacja powinna zawierać (i) nazwę Konkursu, (ii) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację (iii) adres do doręczeń oraz ewentualnie jego (iv) numer telefonu kontaktowego. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.

2. Reklamacje rozpatrywane będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym lub emailem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Do zachowania terminu na rozpatrzenie reklamacji wystarczające jest wysłanie decyzji Organizatora w ostatnim dniu 30 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 5. ust. 2. Powyżej.

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody, archiwizacji danych osobowych, tj. danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator, tj. QuickClick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-186 Warszawa, przy ulicy Grochowska 23/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000920351,o numerze NIP 1132893780, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko; 

- informacje, o których mowa w Sekcji 5 ust. 1 Regulaminu - w przypadku Zwycięzców Konkursu;

3. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

5. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania Uczestników.

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu osoba udostępniająca swoje dane osobowe oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i odbiorców swoich danych osobowych.

7. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane dla celów innych niż związanych z Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną tylko w przypadku, gdy osoba udostępniająca dane osobowe złożyła odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora na warunkach określonych w przepisach RODO oraz polskich przepisach przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO.

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, realizacji nagrody oraz archiwizacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe będą przekazywane do następujących odbiorców danych osobowych:

•  QuickClick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-186 Warszawa, przy ulicy Grochowska 23/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000920351,o numerze NIP 1132893780, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwa w Konkursie lub odebranie Nagrody przez Uczestnika.

10. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie swoich danych osobowych udostępnionych Organizatorowi.

11. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń. Wówczas dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń́ przysługujących Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO lub polskich przepisów przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO.

12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z pod adresem :informacja@quickclick.pl

7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu wysyłając do Organizatora Zgłoszenie Konkursowe (dalej „Utwór”) gwarantuje Organizatorowi, że będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do w/w utworu określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).

2. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do Zgłoszenia Konkursowego , bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w chwili udzielenia licencji, w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego w zakresie, o którym mowa w Sekcji 7 ust. 2. powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych do Zgłoszenia Konkursowego w imieniu Uczestnika Konkursu, który przysłał zgłoszenie.

6. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub naruszenia ich dóbr osobistych, Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, w tym będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Organizatora wszelkich kosztów związanych z takim roszczeniem, w szczególności związanych z celową obroną przed takim roszczeniem, oraz o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa do niezwłocznego wstąpienia do sprawy oraz zwolnienia Organizatora z obowiązku spełnienia na rzecz osoby trzeciej wszelkich roszczeń, w tym zaspokojenia roszczeń prawomocnie zasądzonych wraz z ewentualnymi kosztami procesu lub negocjacji celem zawarcia ugody.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel